Trauma Welsh

Trauma > Trauma Welsh

Mae Trawma Cymreig yn cyfeirio at y ffordd y mae rhai digwyddiadau trallodus mor eithafol neu ddwys fel eu bod yn llethu gallu rhywun i ymdopi, gan arwain at effaith negyddol barhaus.

Mae’r mathau o ddigwyddiadau sy’n trawmateiddio pobl fel arfer y tu hwnt i reolaeth yr unigolyn [1]. Gall hyn gynnwys cam-drin neu ymosodiadau rhywiol neu gorfforol, ymosodiadau terfysgol, rhyfel, trychinebau naturiol, gwrthdrawiadau traffig, damweiniau difrifol, tanau, herwgipio, marwolaeth ffrind agos neu aelod o’r teulu (yn enwedig os yw’n sydyn ac yn annisgwyl), a gweithdrefnau meddygol poenus neu frawychus . Gall hiliaeth a mathau eraill o gasineb grŵp a / neu wahaniaethu hefyd arwain at ymateb trawmatig [2], [3]. Gall plant a phobl ifanc gael eu trawmateiddio gan brofiadau o’r fath os yw’r digwyddiadau’n digwydd yn uniongyrchol iddynt, neu os ydynt yn dyst neu’n dysgu amdanynt yn digwydd i rywun arall.

Nid yw profiad neu dyst i ddigwyddiadau trawmatig yn esbonio’r effaith ar yr unigolyn gan y bydd yna lawer o ffactorau sy’n dylanwadu ar y canlyniadau uniongyrchol a thymor hir. Mae’r rhain yn cynnwys y cyd-destun cymdeithasol-ddiwylliannol-wleidyddol. Er enghraifft, pan fydd trychineb naturiol fel daeargryn yn digwydd, bydd y tebygolrwydd y bydd y digwyddiad yn drawmatig i’r rhai dan sylw yn cael ei ddylanwadu gan lawer o ffactorau megis ymateb y gwasanaeth brys, lefelau tlodi a gorlenwi, adeiladu seilwaith a’r ymateb gwleidyddol i’r trychineb.

Gall profi neu weld digwyddiadau trawmatig yn ystod plentyndod arwain at ganlyniadau arbennig o ddinistriol, ac mae’n gysylltiedig ag addasiadau yn strwythur a swyddogaeth yr ymennydd ac effeithio ar ddatblygiad gwybyddol, emosiynol a chymdeithasol plentyn neu berson ifanc [4], [5], [6], [7 ]. Rydym yn gwybod bod trawma plentyndod yn gysylltiedig â risg uwch o broblemau iechyd meddwl diweddarach, anawsterau mewn perthnasoedd personol a chymdeithasol, ynghyd â risg uwch o brofiadau dirdynnol newydd, gan gynnwys cam-drin mynych [8], [9], [10].

Ar ôl profi neu weld digwyddiad trallodus iawn, bydd llawer o blant a phobl ifanc yn profi lefelau uchel o drallod i ddechrau ac yn ei chael hi’n anodd bwrw ymlaen â’u bywyd arferol. Bydd y mwyafrif o’r rheini’n gwella’n ddigymell yn ystod yr wythnosau a’r misoedd sy’n dilyn, tra bydd eraill yn datblygu anawsterau parhaol. Ychydig iawn o ymateb y gall lleiafrif o blant a phobl ifanc ei gael hyd yn oed i ddigwyddiadau eithafol. Ond dros gyfnod hirach o amser, gall rhai o’r plant a’r bobl ifanc hynny sydd heb eu heffeithio ddatblygu ystod o anawsterau. Mae pedwar llwybr neu daflwybr gwahanol wedi’u nodi – yn barhaus, yn gwella, heb eu heffeithio ac wedi’u gohirio ac mae’r rhain wedi’u nodi yn y graff isod (wedi’i addasu o Bonanno [11]).

The actual type of distress and difficulties that children and young people may experience after traumatic events can vary a great deal. Sometimes the difficulties experienced will fulfil criteria for a diagnosis of a mental health problem (e.g. anxiety disorders or major depression), and sometimes they will not.

Find more information on two diagnoses particularly associated with trauma on the Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) and Complex PTSD and Complex Trauma pages.

References:

 1. Eth, S., & Pynoos, R. (1984). Developmental perspectives on psychic trauma in childhood. In C. R. Figley (Ed.), Trauma and its wake. New York: Brunner/Mazel.
 2. Polanco-Roman, L., Danies, A., & Anglin, D. M. (2016). Racial discrimination as race-based trauma, coping strategies, and dissociative symptoms among emerging adults. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 8(5), 609.
 3. Comas-Díaz, L., Hall, G. N., & Neville, H. A. (2019). Racial trauma: Theory, research, and healing: Introduction to the special issue. American Psychologist, 74(1), 1.
 4. Gilbert, R., Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The Lancet, 373, 68–81. doi:10.1016/ S0140-6736(08)61706-7
 5. McCrory, E. J., Gerin, M. I., & Viding, E. (2017). Annual research review: childhood maltreatment, latent vulnerability and the shift to preventative psychiatry–the contribution of functional brain imaging. Journal of child psychology and psychiatry, 58(4), 338-357
 6. Mezzacappa E, Kindlon D, Earls F. (2001). Child abuse and performance task assessments of executive functions in boys. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 42(8), 1041- 1048.
 7. Danese, A., & McCrory, E. (2015). Child maltreatment. Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry, 364-375.
 8. Widom, C.S., Czaja, S.J., & Dutton, M.A. (2008). Childhood victimization and lifetime revictimization. Child Abuse and Neglect, 32, 785–796.
 9. Widom, C.S., Czaja, S., & Dutton, M.A. (2014). Child abuse and neglect and intimate partner violence victimization and perpetration: A prospective investigation. Child Abuse and Neglect, 38, 650–663.
 10. Gerin, M. I., Viding, E., Pingault, J. B., Puetz, V. B., Knodt, A. R., Radtke, S. R., … & McCrory, E. J. (2019). Heightened amygdala reactivity and increased stress generation predict internalizing symptoms in adults following childhood maltreatment. Journal of child psychology and psychiatry, 60(7), 752-761.
 11. Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American psychologist, 59(1), 20.
Decor Decor Decor Decor Decor Decor Decor